200. výročie narodenia JANKA KRÁĽA

200. výročie narodenia JANKA KRÁĽA

200. výročie narodenia JANKA KRÁĽA
Pripomíname si 200. výročie narodenia JANKA KRÁĽA,
najrevolučnejšieho básnika slovenskej romantiky
Tento „sivokriely sokol“, ako sa básnik sebareflexívne vyjadril vo svojej romantickej dume, sa narodil v roku 1822 v Liptovskom Mikuláši, avšak ako mnohí z radov slovenského študentstva sa v predrevolučnom období pripojil na Katedre reči a literatúry československej v Bratislave k štúrovskej generácii.Po nútenom odchode Štúra z katedry sa v roku 1844 vrátil na rodný Liptov, aby tu s ďalšími priateľmi založil Tatrín, prvý celonárodný kultúrny spolok Slovákov. V období revolučnej jari roku 1848 osobne vyzýval ľudové vrstvy hontianskej župy, aby sa pridali k povstaniu proti uhorskej šľachte. Revolučný duch ho až do smrti v roku 1876 neopustil.
 
Spoločenskou angažovanosťou sa však historické poslanie tohto básnika nevyčerpalo. Kráľ po sebe zanechal mohutné dielo výnimočné žánrovou i tematickou pestrosťou.Revolučnosť jeho tvorby vykazuje nielen známky individualistického titanizmu, ale predstavuje tiež byronovský typ mesianistického hrdinu. Mnoho z jeho básní (napr. Orol vták, Jarná pieseň, Duma bratislavská či balada Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko) sa opakovane objavuje v školských učebniciach.
A prečo je odkaz Janka Kráľa aj dnes, 200 rokov od jeho narodenia, stále živý a aktuálny aj pre čitateľov súčasnosti? Dôvod je celkom prostý. Básnik totiž tematizoval nadčasové hodnoty slobody a neochvejnej odvahy vzoprieť sa nespravodlivému útlaku moci.
Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru