Úvodní slovo

Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D.

Úvodní slovo

Vážené dámy a páni, milí priatelia,

Slovenský inštitút v Prahe ako súčasť diplomatického zastúpenia v Českej republike patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v Slovenskej republike. Jeho inštitucionálnou filozofiou je vytvárať a šíriť pozitívne povedomie o Slovensku. Ako riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe považujem za hlavný nástroj jej úspešného napĺňania prezentáciu kultúry a umenia ako najlepšieho a najúčinnejšieho vyslanca krajiny, ktorý má schopnosť vytvárať a zanechávať v pamäti posolstvá trvalého charakteru. Slovenský inštitút v Prahe má svoje špecifikum. Bol založený v roku 1994, bezprostredne po vzniku Slovenskej republiky. Nemožno teda opomenúť fakt, že sa konštituoval na pôde bývalého Domu slovenskej kultúry, kde sa schádzali predovšetkým Slováci žijúci v dovtedajšej Československej federatívnej republike. Slovenský inštitút v Prahe už začal novú éru prezentácie slovenskej kultúry a umenia, ktorej prioritou je otvárať sa českej verejnosti v rámci celej Českej republiky a viesť s ňou tvorivý, vzájomne inšpiratívny dialóg. Naše mladé republiky zostávajú, aj v dôsledku historickej previazanosti, najbližšími partnermi s najpríbuznejšími kultúrami i jazykmi. Ako riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe mám ambíciu túto skutočnosť upevňovať a rozvíjať prostredníctvom stále sa obohacujúcich kultúrnych vzťahov v rámci všetkých druhov umenia. Bude mi cťou, ak moja snaha zaujme aj Slovákov žijúcich v Prahe, zvlášť z najmladšej generácie, ktorí tu študovali, objavili priestor pre sebarealizáciu a možno aj založili rodiny. Veľkou výzvou pre slovenskú kultúru a umenie je, že nielen Praha, ale mnohé české regióny a mestá s bohatou históriou a tradíciou, sú destináciami medzinárodnej kultúrnej turistiky. Preto účinná spolupráca s autoritatívnymi kultúrnymi inštitúciami či pravidelnými renomovanými kultúrnymi podujatiami v Čechách môže byť pre slovenských umelcov zároveň príležitosťou obstáť aj pred náročnejším medzinárodným publikom. Mojím želaním je sprostredkovávať obraz o Slovensku ako o krajine s bohatým kultúrnym dedičstvom, ale aj silným potenciálom súčasného umenia, či tiež vedy a inovácií, a to zmysluplným, komunikatívnym a moderným jazykom. Inými slovami spôsobom, ktorý plnohodnotne využíva nové komunikačné stratégie a prostriedky. Ale najmä si želám, aby medzi našimi aktivitami a ich akceptáciou českou verejnosťou vznikol ten ideálny súlad, ktorý vyrastá z totožného vnímania trvalých hodnôt a aktuálne uznávaných estetických noriem. Iba tak sa neocitnú vo „vzduchoprázdne“, teda bez širšej rezonancie.

Sledujte nás na sociálnych sieťach a navštevujte nás na adrese Hybernská 1, Praha 1.

Teším sa na stretnutia s Vami!

 

Ľubica Krénová, riaditeľka

Praha, 4. januára 2021

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru